Krašto istorija

 Papildyta 2016 11 23

 

   

A p ž v a l g o s ,     s i n t e z ė  s,     i l g ų     p e r i o d ų     t y r i m a i  

 

 

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Panevėžio muzikos mokytojų veiklos istorinio diskurso fragmentas (miesto muzikinio gyvenimo istorijos apžvalga). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: švietimo istorijos puslapiai, Panevėžys, 2008.  

 

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Dainų šventės – pilietiniai tautos sambūriai (Panevėžio kultūros kontekstas). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas, Panevėžys, 2010.

 

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Oraus gyvenimo troškulys: žydų gyvenimo Panevėžyje eskizai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: tautos mieste, Panevėžys, 2014. Paskelbta 2015 01 06.

     

Vytautas Baliūnas. Panevėžio mokyklos iki 1940 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993. 

     

Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius. Panevėžio rajono bažnyčios. Atsisiųsti

Šaltinis: Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius, Panevėžio rajono bažnyčios, Panevėžys,1995.

        

Ermina Čižienė. Elektros gatvė Panevėžio miesto plėtros ir kultūros kontekste.  Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas, Panevėžys, 2010.

 

Petras Juknevičius. Pajuosčio dvaras. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 1997, Nr. 4.  

 

Petras Juknevičius. Nevėžininkų dvaras. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 2000, Nr. 6.  

  

Petras Juknevičius. Vandens malūnai Panevėžio rajone. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 2009, Nr. 14.  

 

Leonas Kaziukonis. Iš Panevėžio malūnų praeities. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.  

  

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Enciklopedinė Panevėžio istorijos santrauka. Atsisiųsti

Šaltinis: Skaitmeninės Panevėžio istorijos bibliotekos publikacija, skelbiama nuo 2011.  

  

Algimantas Miškinis. Panevėžio urbanistinė raida iki 18711872 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.  

 

Vida Palubinskienė. Muzikavimas modifikuotomis suvalkietiško tipo kanklėmis Aukštaitijoje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: nematerialus etninės kultūros paveldas, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 01 12.

  

Loreta Paškevičienė. Panevėžio mokytojų seminarija. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 1997, Nr. 4.  

   

Naujiena. Alfreda Petrulienė, Dovilas Petrulis. Paliuniškio dvaro palikimas ir dabartis. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 18.

   

Naujiena. Dalė Puodžiukienė. Medinė dvarų architektūra Panevėžio rajone. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 18.

  

Rasa Račiūnaitė-Paužolienė. Moteriškumo simboliai tradicinėje Aukštaitijos kultūroje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: nematerialus etninės kultūros paveldas, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 01 12.

 

Marija Rupeikienė. Tautinių mažumų sakralinis paveldas. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: tautos mieste, Panevėžys, 2014. Paskelbta 2015 01 06. 

 

Jūratė Šemetaitė. Kai kurie lopšinių ir vaikų migdymo tradicijų bruožai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: nematerialus etninės kultūros paveldas, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 01 06.

  

Skaidrė Urbonienė. Panevėžio krašto kryždirbystės tradicijų apžvalga. Atsisiųsti

Šaltinis: Skaitmeninės Panevėžio istorijos bibliotekos publikacija, skelbiama nuo 2011 12 21.  

  

Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas. Panevėžio apskrities fotografija periodinėje spaudoje, leidiniuose ir atvirukuose. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas, Panevėžys, 2006.  

 

Vitalija Vasiliauskaitė. Sakralinės medžio skulptūros rinkinys Panevėžio kraštotyros muziejuje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: prie Lietuvos tūkstantmečio slenkščio, Panevėžys, 2009.

  

Vitalija Vasiliauskaitė. Tradiciniai Panevėžio krašto valgiai ir valgymo ritas. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: nematerialus etninės kultūros paveldas, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 01 12.

   

Naujiena. Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė. Raguvėlės dvaro paveikslai Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 23.

   

Gvidas Vilys. Signalinės lentos ir jų funkcionavimas lietuvių etnokultūroje.  Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: nematerialus etninės kultūros paveldas, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 01 06.

  

  

  P a n e v ė ž i o      p r i e š i s t o r ė  

   

  

Tomas Baranauskas. Aukštaitija XIII–XV amžiuje. Atsisiųsti

Šaltinis: Aukštaičių tapatumo paieškos, Panevėžys, 2006.  

    

Darius Baronas. Aukštaitija kovų su Livonijos ordinu metu (XIII–XIV a.). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.

    

Laimutis Bilkis. Panevėžio krašto vandenvardžiai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

  

Algirdas Girininkas. Upytės žemės priešistorė. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

 

Petras Juknevičius. Pirmųjų gyventojų pėdsakai Panevėžyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 2001, Nr. 8.  

 

Zigmantas Kiaupa. Upytės miestietiškųjų gyvenviečių tinklo formavimasis XV a.–XVI a. pirmoje pusėje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

  

Alfreda Petrulienė. Barinės senkapis (Krekenavos seniūnija). Atsisiųsti

Šaltinis: Lietuvos archeologija, tomas 11, Vilnius, 1995.  

 

Alfreda Petrulienė. Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Panevėžyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: ant Lietuvos tūkstantmečio slenksčio, Panevėžys, 2009.  

  

Dovilas Petrulis. Etnologo Antano Daniliausko archeologinė veikla ir radiniai iš Pukiškio akmens amžiaus gyvenvietės. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas, Panevėžys, 2010.  

   

Povilas Tebelškis. Iš Panevėžio rajono laidojimo paminklų tyrinėjimų istorijos. Atsisiųsti

Skaitmeninės Panevėžio istorijos bibliotekos publikacija, skelbiama nuo 2003 m.  

   

Vykintas Vaitkevičius. Aukštaitiški aukurai. Atsisiųsti

Šaltinis: Aukštaičių tapatumo paieškos, Panevėžys, 2006.  

   

Ilona Vaškevičiūtė. Žiemgalių ir aukštaičių ryšių beieškant. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: prie Lietuvos tūkstantmečio slenksčio, Panevėžys, 2009.  

  

Gintautas Zabiela. Upytės žemė II tūkstantmečio pirmoje pusėje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

   

Gintautas Zabiela. Aukštaitijos žemės. Atsisiųsti

Šaltinis: Aukštaičių tapatumo paieškos, Panevėžys, 2006.     

 

  

B  a j o r i š k o j i     e p o c h a     ( X V I – X V I I I a. )    

 

 

Arūnas Astramskas. 1779 metų kunigaikščio Stanislovo Poniatovskio privilegija Panevėžio miestiečiams. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: prie Lietuvos tūkstantmečio slenksčio, Panevėžys, 2009.  

  

Domas Būtėnas. Upytės pavieto teismai. Atsisiųsti

Skaitmeninės Panevėžio istorijos bibliotekos publikacija, skelbiama nuo 2003 m.  

  

Šarūnas Jatautis. Senojo Panevėžio gyventojų antropologija. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

  

Genutė Kirkienė. Aleksandro Jogailaičio konfesinė politika Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje XV a. pabaigoje–XVI a. pradžioje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.  

 

Algimantas Krinčius. Senųjų Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys (skelbiami trumpi dokumentų aprašymai, 1654 m. Naudvario  valdos inventorius). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.  

 

Mikalojus Lukinas. Upytės krašto miškai XVI a. Atsisiųsti

Šaltinis: Girios, Nr. 1, 1974.  

 

Ona Maksimaitienė. Pirmosios žinios apie Panevėžio miestą. Atsisiųsti

Šaltinis: Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija A, T. 2(12), 1961.  

 

Ona Maksimaitienė. Panevėžys XVI amžiuje. Atsisiųsti

Šaltinis: Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija A, T. 1(12), 1962.

  

Elmantas Meilus. Upytės pavietas tvano metu (1654–1661 metais). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

  

Alfreda Petrulienė. Iš viduramžių archeologijos ir istorijos šaltinių: senojo baltų tikėjimo reliktai ir katalikybės plėtra Panevėžio senamiesčio bažnyčios erdvėje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.  

    

Naujiena. Jolita Sarcevičienė. Būti Sapiega: socialinės tapatybės prezentacijos kasdienybėje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 018.

        

Virginijus Savukynas. Čičinsko mito reikšmės. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

    

Naujiena. Gintautas Sliesoriūnas. Stambioji žemėvalda Upytės paviete XVII a. pabaigoje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 18.

  

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Tarp tradicijų ir novacijų: Upytės pavieto bajorija XVIII a. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

  

Dovilė Troskovaitė. Periferinės karaimų bendruomenės. Centro ir periferijos įtakos pasidalijimas XVII–XVIII amžiais. Atsisiųsti

Šaltinis: Orentas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai, Vilnius, 2008.

  

Liudas Truska. Žemėvaldos ir feodalų klasės struktūra Lietuvoje XVIII a. pabaigoje (1. Upytės pavietas 1790 m.). Atsisiųsti

Šaltinis: Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija A, T. 3(48), 1974.  

   

Naujiena. Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė. Raguvėlės dvaro paveikslai Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 23.

      

Darius Vilimas. Upytės pavieto žemės teismo elitas ir žemės teismo kasdienybė (1565–1588). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

 

Gitana Zujienė. Inovacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvenime valdant Aleksandrui Jogailaičiui. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

 

 

X I X     a m ž i a u s     p r o b l e m o s

 

  

Arūnas Astramskas. Panevėžio dūma: rinkėjai, rinkimai, išrinktieji. Atsisiųsti

Šaltinis: Istorija, tomas XXXIX, Vilnius, 1999.  

 

Arūnas Astramskas. Šeduvos savivalda XX a. pradžioje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai, Panevėžys, 2005.  

  

Arūnas Astramskas. Panevėžio žemės ūkio parodos. Atsisiųsti

Šaltinis: Mūsų praeitis, 1997, Nr. 5.  

 

Arūnas Astramskas. Vidurinių mokyklų atidarymas Panevėžyje: miesto bendruomenės požiūris. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: švietimo istorijos puslapiai, Panevėžys, 2008.  

  

Arūnas Astramskas. XX amžiaus pradžios Panevėžio visuomenės veikėjai. Atsisiųsti

Šaltinis: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste, Panevėžys, 2010.

   

Arūnas Astramskas. Lietuviškos viešosios erdvės kūrimasis Panevėžyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: tautos mieste, Panevėžys, 2014. Paskelbta 2015 01 06.

    

Naujiena. Arūnas Astramskas. Panevėžio apskrities dvarininkų viešoji veikla XX a. pradžioje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 018.

    

Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius. Kariniai veiksmai Panevėžio apskrityje 1915 m. vasarą. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.  

  

Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius. Pirmojo pasaulinio karo kapinės Panevėžio rajone. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 1995, Nr. 2.  

  

Remigijus Civinskas. Panevėžio statusas XIX a. pradžioje: miestas ar kaimas? Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai, Panevėžys, 2005.   

 

Petras Juknevičius. Napoleonmetis Panevėžio krašte. Atsisiųsti

Šaltinis:  Petras Juknevičius. Napoleonmetis Panevėžio krašte, Panevėžys, 2007.  

  

Petras Juknevičius. Naudvario dvaras ir jo valdytojai Kerbedžiai. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 2008, Nr. 13.  

  

Libertas Klimka, Rasa Kivilšienė. Panevėžio pijorų mokykla XIX a. pirmoje pusėje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: švietimo istorijos puslapiai, Panevėžys, 2008.

    

Olga Mastianica. Keletas puslapių iš mergaičių švietimo Panevėžyje praeities. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: švietimo istorijos puslapiai, Panevėžys, 2008.

  

Edmundas Rimša. XIX a. pirmojo trečdalio Panevėžio rotušės antspaudai – senosios miesto heraldikos šaltinis. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai, Panevėžys, 2005.  

 

Jurga Sadauskienė. Kazimiero Maigio laiškai Simonui Daukantui. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai: Moigių šeima, Panevėžys, 2006.  

    

Giedrius Subačius. Panevėžio mokytojų seminarija: lietuvių kalbos dėstymo pradžia 1872–1873 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Archivum Lithuanicum, Nr. 9, 2007.  

 

Giedrius Subačius. Zacharijaus Liackio pranešimas IX Rusijos archeologų suvažiavime Vilniuje (1893). Atsisiųsti

Šaltinis: Archivum Lithuanicum, Nr. 11, 2009.  

   

Aurelija Tamošiūnaitė. Emigracija XX amžiaus pradžios laiškuose: vienos pasvališkių šeimos kalbiniai portretai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

   

Vilma Žalkauskaitė. XIX a. pabaigos dvasininko kasdienybė kunigo Povilo Januševičiaus dienoraštyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.  

 

  

K o n t r a v e r s i š k a s     X X     a m ž i u s

 

 

Vaida Bakšienė. Žydų tautinės bendruomenės problemų atspindžiai Panevėžio miesto tarybos sprendimuose ir vietinėje spaudoje 1918–1940 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas, Panevėžys, 2010.  

 

Juozas Brazauskas. Iš Panevėžio apskrities švietimo praeities pirmosios nepriklausomybės metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

 

Arūnas Bubnys. Panevėžio vyskupijos dvasininkų visuomeninė veikla nacių okupacijos metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.  

  

Evaldas Bakonis. Panevėžio "Gimtajam kraštui tirti draugija" 1923–1940 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.  

  

Joana Viga Čiplytė. Panevėžio savivaldybė nuo 1990 m. kovo iki 1991 m. kovo: rinkimai ir struktūra. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai, Panevėžys, 2005.  

  

Petras Juknevičius. Iš Panevėžio apskrities savivaldybės veiklos 1918–1940 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.  

 

Darius Juodis. Sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1941–1991 metais (pavyzdžiai iš Panevėžio istorijos). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

 

Mindaugas Kaminskas. Kauno komercinė fotografija 1918–1940. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas, Panevėžys, 2006.  

 

Romas Kaunietis. Partizanų fotografija Aukštaitijoje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas, Panevėžys, 2006.  

  

Regina Laukaitytė. Panevėžio vyskupijos tikinčiųjų pasipriešinimas režimui 1948–1953 m.  Atsisiųsti

Šaltinis: Pasipriešinimas šiapus ir anapus „geležinės uždangos“, Panevėžys, 2012.

Paskelbta 2013 m. sausio 31 d.

    

Elena Markuckytė. Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veiklos 1978–1982 m. apžvalga. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.  

   

Elena Markuckytė. Savivalda Panevėžio mieste 1940–1941 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai, Panevėžys, 2005.  

  

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Lietuvos partizanų Vyčio apygarda. Atsisiųsti

Šaltinis: Kovoję už brangią Tėvynę: Vyčio apygardos partizanų istorija, Panevėžys, 2012.

  

Zita Pikelytė. Miestas ir laiko ženklai 1918–1940 metų Panevėžio fotografijose. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas, Panevėžys, 2010.

  

Donatas Pilkauskas. Panevėžio apskritis 1918–1940 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

 

Benediktas Šetkus. Tautinių mažumų mokyklos Panevėžyje 1918–1940 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.  

    

Rima Valinčiūtė. Panevėžio katedros kapitulos distinktorius. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.  

 

Vitalija Vasiliauskaitė. Petro Būtėno archyvas emigracijoje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

     

Kęstutis Žemaitis. Tarp tėvynės ir nežinomybės: Lietuvos dvasininkija Antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007