Titnaginiai gludinti kirviai, 2900–1700 m. pr. Kr.

Archeologijos rinkinys

 

Vienas seniausių Panevėžio kraštotyros muziejuje yra Archeologijos rinkinys, jo formavimas yra reikšminga muziejaus istorijos dalis. Archeologiniai eksponatai muziejuje pradėti kaupti ir saugoti nuo muziejaus įkūrimo. Šiam rinkiniui pagrindą padėjo „Gimtajam kraštui tirti draugijos“ narių: mokytojo J. Elisono, notaro J. Moigio, mokytojų P. Bliumo, P. Butėno, asmeninės kolekcijos, padovanotos 1925 m. įsteigtam Panevėžio kraštotyros muziejui. Didžiąją rinkinio dalį jiems padėjo surinkti mokiniai. Tuo metu rinkinį sudarė apie 500 radinių. Tarpukariu Panevėžio krašto archeologinių paminklų žvalgyme kartu su žymiais mokslininkais: P. Puzinu, P. Tarasenka, E. Volteriu, dalyvavo ir Panevėžio muziejaus darbuotojai A. Banelis, A. Kasperavičius, kurie pavienius radinius kaupė muziejuje.

  

Pirmuosius ardomų laidojimo paminklų Uliūnuose, Paželvaičiuose archeologinius tyrimus Panevėžio kraštotyros muziejus organizavo 1959–1960 m. (vad. D. Andrašiūnaitė). Nuo 1975 m. muziejaus archeologijos rinkinį formavo ir puoselėjo, tyrimams vadovavo ilgametė Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotoja, archeologė, nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialistė Alfreda Petrulienė, ištyrusi per 40 Aukštaitijos paveldo objektų, iš jų sukaupusi muziejui didesnę rinkinio dalį – daugiau kaip pusantro tūkstančio įvairių laikotarpių archeologinių radinių. Jos iniciatyva archeologijos rinkinys buvo profesionaliai, sistemiškai tvarkomas. Radiniai atrinkti pagal grupes, tipus, konservuoti, sudaryti detalūs inventoriaus aprašai, kartoteka, radinių piešiniai, sukauptas archeologinių ataskaitų fondas. Individualiai ir drauge su Lietuvos archeologais Panevėžio rajone tyrinėti reikšmingi krašto kultūrai archeologijos paminklai: Tarnagalos piliakalnis, Pašilių, Tiltagalių, Berčiūnų, Pajuosčio pilkapynai, Barinės, Baroniškių–Jutiškių, Kučių–Linonių, Užkalnių, Drąseikių, Upytės, Panevėžio ir kt. kapinynai. Tyrinėtų kapinynų medžiaga saugoma archeologijos rinkinyje.

 

Šiuo metu archeologijos rinkinyje sukaupta arti 4000 eksponatų. Beveik pusę jų sudaro akmens ir bronzos amžių darbo įrankiai, ginklai. Saugomas titnago dirbinių inventorius (kirveliai, nuoskalos, skeltės, spec. paskirties dirbiniai), kuris yra patekęs iš Panevėžio apylinkių: Karsakiškio, Pukiškio, Uoginių, Piniavos ir kt. Išskirtinė rinkinio kolekcija – akmeniniai kirveliai, kurių surinkta apie 500 vnt. Pastaruoju metu archeologijos rinkinį papildė radiniai iš Panevėžio senamiesčio kapinių, miesto istorinės dalies, Panevėžio rajono dvarų. Senojo Panevėžio miesto kapinyno, XVI–XVIII a. pr. radinių kolekciją sudaro 626 vnt. saugomų eksponatų. Iš jų 341 moneta, kostiumo aksesuarai (138 vnt.), simbolinės įkapės (žiedai, dievonalijos ir pan., 67 vnt.), buities daiktai (peiliai, skustuvai, 33 vnt.). Reikšmingą rinkinio dalį sudaro Panevėžio miesto istorinės dalies (senamiesčio) XVII–XIX a. naujausių archeologinių tyrimų radiniai: žiestų dubenėlių, puodų, indų, koklių fragmentai ir šukės, buities reikmenys, monetos. Saugomi archeologijos rinkinio eksponatai yra konservuoti, atliktas restauravimas, apskaita.