MUZIEJAUS SKYRIAI

Istorijos skyrius tiria Panevėžio miesto ir krašto praeitį, renka, tyrinėja, saugo ir eksponuoja muziejines vertybes. Muziejininkai rengia ekspozicijas ir parodas, rašo straipsnius, ruošia leidinius, edukacines programas, veda ekskursijas, organizuoja įvairius renginius.  
 
Etninės kultūros skyrius kaupia, saugo ir skleidžia krašto etninės kultūros paveldą. Jo darbuotojai rengia ekspedicijas, kaupia etnografijos rinkinį bei etnologinę medžiagą, formuoja garso ir vaizdo archyvą, veda edukacinius užsiėmimus, organizuoja seminarus, konsultuoja folklorinių ir etnografinių ansamblių dalyvius, rengia ekspozicijas, parodas bei kitokius etnologinio pobūdžio renginius.
 
Edukacijos ir informacijos skyrius vykdo edukacinę veiklą, organizuoja įvairius renginius, kuria naujas mokomąsias-pramogines-pažintines programas, atsižvelgdamas į esamų ekspozicijų bei nuolat keičiamų parodų tematiką, muziejaus svečių interesus ir pageidavimus. Palaiko glaudų ryšį su kraštiečiais, skleidžia informaciją apie muziejaus veiklą. 
      
Rinkinių apskaitos ir saugojimo  skyrius atsakingas už muziejinių vertybių apskaitą ir saugojimą. Darbuotojai tvarko eksponatų apskaitos dokumentus, sudarinėja kartotekas, saugo eksponatų rinkinius.
 
Restauravimo ir konservavimo skyrius. Būtiniausi eksponatų konservavimo darbai buvo atliekami nuo pat muziejaus įkūrimo, bet specialus skyrius įkurtas tik 2000 m. Skyriuje dirba Lietuvos kultūros ministerijoje Restauratorių atestavimo komisijos atestuoti specialistai. Jiems suteiktos Lietuvos Respublikos kultūros vertybių restauratorių kvalifikacinės kategorijos: I kat. metalo ir metalo dirbinių restauratoriaus, II kat. medinės polichromuotos skulptūros restauratoriaus, II kat. dokumentų restauratoriaus, III kat. prevencinio konservavimo restauratoriaus. Muziejuje atliekami eksponatų stabilizavimo, konservavimo-restauravimo darbai, bendradarbiaujama su kitų Lietuvos muziejų specialistais. Taip pat skyriaus darbuotojai nuolat kontroliuoja, fiksuoja ir stabilizuoja saugyklų, ekspozicinių salių mikroklimatą, juose esančių eksponatų būklę. Rengia parodas, aktyviai dalyvauja muziejaus bendruomeninėje veikloje. Ruošia ir veda edukacines programas, kuriose supažindina visuomenę su restauratorių darbo specifika. Teikia konsultacijas.