Nežinomas fotografas. Lauksodžio dvaro panelės. Seniausia rinkinio fotografija, datuota 1863 m. rugsėjo 25 d. Kitoje nuotraukos pusėje G. Petkevičaitės-Bitės įrašas.

Fotografijos rinkinys

 

Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkiniuose sukaupta per 30 000 fotodokumentų: negatyvų, pozityvų, diapozityvų, atvirukų su žymių žmonių portretais, miestų bei miestelių vaizdais. Seniausios rinkinio fotografijos datuotos 1863 metais: dviejų Lauksodžio dvaro panelių portretas su Gabrielės Petkevičaitės-Bitės įrašu kitoje nuotraukos pusėje ir fiksuota data – 1863 m. rugsėjo 25 d. bei dviejų moterų – Johasios ir Zosios Pieczkowskų – portretas su įraše užfiksuota data – 1863 m. lapkričio 3 d. Abiejų nuotraukų fotografai nežinomi.

  

Itin vertingos senosios Panevėžio miesto vaizdų fotografijos, kurių originalių turime labai nedaug. Tai fotografo Leibos Slonimskio prieš Pirmąjį pasaulinį karą fotografuoti Panevėžio centrinės miesto dalies fragmentai bei pastatai. Kiek daugiau yra atvirukų, išleistų to paties L. Slonimskio ir kito Panevėžio fotografo Jankelio Trakmano bei Pirmojo pasaulinio karo metais perleistų ar naujai išleistų vokiečių leidėjų.

      

Rinkinyje svarbią vietą užimą Panevėžio krašto tarpukario fotografų kolekcijos. Gausiausia yra miežiškiečio Vinco Firinausko (1892–1975) stiklo negatyvų (per 1 500 tūkstančio) bei fotografijų kolekcija. Didžiąją jos dalį sudaro Miežiškių ir aplinkinių vietovių gyventojų portretai, žmonių grupių, draugijų bei organizacijų, moksleivių nuotraukos. Istoriniu ir urbanistiniu požiūriu ypač reikšmingos fotografijos su Miežiškių bei Upytės miestelių panoramomis, bažnyčių, dvarų pastatais, Raguvėlės dvaro aplinkos fragmentais.

 

Kur kas kuklesnėje Krekenavos miestelio fotografo Tado Bajarūno (1890–1945) stiklo negatyvų bei nuotraukų kolekcijoje taip pat dominuoja portretai bei žmonių grupių fotografijos. Ypač įdomios ir vertingos tos nuotraukos, kuriose užfiksuotos miestelio gatvės, panorama iš bažnyčios bokšto, įamžintas bažnyčios interjeras bei eksterjeras, tilto per Lokaušos upę, mokyklos bei kitokios statybos.

   

Panevėžio miesto vaizdai bei šventiniai mitingai, Subačiaus krašto žmonių visuomeninis, religinis ir kultūrinis gyvenimas, kaimo žmonių darbai įamžinti Subačiaus miestelio fotografo Povilo Šinskio (1878–1974) fotografijose. Itin vertingos senosios Geležių bažnyčios altoriaus bei klausyklos nuotraukos, nes tik jose galima pamatyti nagingo vietos meistro Jono Baruolio (1848–1930) sukurtą ir dailiai dekoruotą bažnyčios interjerą. P. Šinskis kol kas vienintelis žinomas Panevėžio krašto fotografas, daręs ir stereoskopines nuotraukas.

  

Vienas žymiausių tarpukario Panevėžio fotografų – Jonas Žitkus (Žitkevičius) (1889–1975). Jo ateljė, įsikūrusią P. Puzino gatvės 5-ajame name, mėgo ir gimnazistai, ir miesto inteligentai, ir eiliniai miestiečiai. J. Žitkus daugiausia dirbo studijoje, tačiau įvairiomis progomis buvo kviečiamas į mokyklas, įstaigas, fotografuodavo miesto šventes, iškilmes, atskirus objektus. Ypač reikšmingos, o pačiam fotografui ir lemtingos, 1941 m. birželio pabaigos fotografijos, kuriose jis užfiksavo raudonojo teroro aukas: NKVD rūsiuose nukankintų Panevėžio medikų bei dar dviejų miestiečių kūnus, netoli Cukraus fabriko sušaudytų žmonių kūnų atkasimo momentus, iškilmingas šių aukų laidotuves. Už šias fotografijas J. Žitkus 1945 m. buvo nuteistas 10 metų kalėjimo. Pusę kalinimo laiko praleido Macikų kalėjime Šilutės rajone, kitą pusę – Sibiro lageriuose.

 

Fotografijų rinkinyje sukauptose kolekcijose – nuotraukos su žymiais Panevėžio miesto žmonėmis: muziku Mykolu Karka, kompozitoriumi Antanu Belazaru, kunigu, rašytoju, pedagogu Julijonu Linde-Dobilu, rašytoja, pedagoge, visuomenės veikėja Gabriele Petkevičaite-Bite, rašytoju, pedagogu Matu Grigoniu, skulptoriais Juozu Zikaru ir Bernardu Buču, istorike Ona Maksimaitiene, režisieriumi Juozu Miltiniu, aktoriais Jonu Alekna, Regina Zdanavičiūte, Henrika Hokušaite-Kosmauskiene ir Stepu Kosmausku bei kitais.

 

Gausios 1918–1940 m. laikotarpio fotografijų kolekcijos Lietuvos kariuomenės bei švietimo temomis.

  

Dauguma nuotraukų yra iš Panevėžio miesto bei jo apylinkių. Tačiau rinkinyje yra nuotraukų iš įvairių laikotarpių Vilniaus, Kauno, Šiaulių, kitų Lietuvos vietovių, o taip pat XIX a. pab.–XX a. pr. carinės Rusijos miestuose bei dar iki Antrojo pasaulinio karo JAV padarytų fotografijų.