Konkursas direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pareigoms užimti

2016-04-25

   

Panevėžio kraštotyros muziejus skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pareigoms užimti.

   

Direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pagrindinės darbo funkcijos:

 • vadovauti Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriui ir visų muziejaus rinkinių saugotojų darbui;
 • užtikrinti muziejaus rinkinių apsaugą, apskaitą ir saugojimą, rūpintis tinkamu muziejinių vertybių saugojimu, eksponavimu, sandėliavimu, restauravimu, tinkama įranga bei temperatūros ir drėgmės režimu saugyklose ir ekspozicijose;
 • direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas atsakingas už muziejinių vertybių pirminę apskaitą;
 • direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas kontroliuoja muziejinių vertybių judėjimą, eksponatų grąžinimo terminus;
 • direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas kontroliuoja rinkinių bei eksponatų būklę, organizuoja rinkinių patikrinimus;
 • organizuoja rinkinių vertinimą ir eksponatų apskaitos dokumentų perkėlimą į elektronines saugojimo priemones, eksponatų skaitmeninimą;
 • rengia rinkinių apžvalgas, katalogus, aprašymus. 

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu    Nr. 1688, reikalavimus;
 • turėti aukštąjį universitetinį humanitarinio profilio išsilavinimą, ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą pagal įgytą profesiją;
 • išmanyti viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus, kultūros ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • turėti ne mažesnį kaip 5 metų muziejinių rinkinių vadybos patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • mokėti užsienio kalbą – vieną iš ES oficialių kalbų ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendento privalumai:

 • turėti projektų rengimo ir vykdymo patirties;
 • privalomos asmens savybės - iniciatyvumas, sklandus minčių dėstymas žodžiu ir raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. 

 

Pretendentai privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą(CV);
 • savo darbinės veiklos ir asmens savybių privalumų sąrašą.

 

Dokumentai pateikiami asmeniškai nuo 2016 m. balandžio 25 d. iki gegužės 9 d. darbo dienomis nuo  9 iki 16 val. muziejaus referentei adresu Panevėžio kraštotyros muziejus, Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys arba skenuoti dokumentai PDF formatu siunčiami elektroniniu paštu administracija@paneveziomuziejus.lt . Dokumentų originalai pateikiami dokumentų pateikimo dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui konkurso dieną.

Telefonas pasiteiravimui (8 45) 46 23 31.

Direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo darbo užmokesčio koeficientas – 18,3 BMA.

Pretendentų atrankos būdas - žodžiu (pokalbis) vyks 2016 m. gegužės 10 d. 10 val. direktoriaus kabinete.

Atgal