Konkursas Istorijos skyriaus vedėjo pareigoms užimti

2016-05-13

KONKURSAS ISTORIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Panevėžio kraštotyros muziejus skelbia konkursą Istorijos skyriaus vedėjo pareigoms užimti.

 

Istorijos skyriaus vedėjo pagrindinės funkcijos:

 • vadovauti skyriaus veiklai, koordinuoti bendrus skyriaus projektus ir veiklas, vykdomas su kitais muziejaus padaliniais ar kitomis institucijomis;
 • rūpintis skyriaus darbo kokybe ir darbo drausme;
 • užtikrinti skyriuje vedamos dokumentacijos tvarkymą;
 • rengti skyriaus darbo planus ir ataskaitas;
 • rengti paraiškas įvairiems fondams skyriaus veikloms finansuoti;
 • nagrinėti pasirinktą tiriamojo darbo temą, rengti publikacijas, leidinius, rengti ekspozicijas, parodas, organizuoti ir dalyvauti seminaruose, konferencijose, rengti joms pranešimus, paskaitas, dalyvauti edukacinėje veikloje, vesti ekskursijas, dalyvauti kituose muziejaus renginiuose;
 • tvarkyti jam perduotą muziejinį rinkinį ir jo dokumentaciją, rengti muziejinio rinkinio apžvalgas, katalogus, aprašymus, kartotekas.

 

Pretendentui keliami reikalavimai:

 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;
 • turėti aukštąjį universitetinį humanitarinio profilio išsilavinimą, ne mažesnę kaip 2 metų darbo stažą pagal įgytą profesiją;
 • būti susipažinusiam su rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, mokėti ją pritaikyti praktiškai;
 • turėti ne mažesnį kaip 2 metų muziejinių rinkinių vadybos patirtį.

 

Pretendento privalumai:

 • muziejinio profilio projektų rengimo ir vykdymo patirtis;
 • parodų, ekspozicijų, leidinių rengimo patirtis; 
 • mokslinio darbo patirtis ir kvalifikacija;
 • privalomos asmens savybės - iniciatyvumas, sklandus minčių dėstymas žodžiu ir raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo gebėjimus ir dalykines savybes;
 • rengtų parodų, ekspozicijų, organizuotų konferencijų, seminarų sąrašą, mokslinių publikacijų sąrašą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • užpildytą pretendento anketą. Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje pateikus prašymą leisti dalyvauti konkurse.

 

Dokumentai pateikiami asmeniškai nuo 2016 m. gegužės 13 d. iki gegužės 27 d. darbo dienomis nuo  9 iki 16 val. muziejaus referentei adresu Panevėžio kraštotyros muziejus, Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys arba skenuoti dokumentai PDF formatu siunčiami elektroniniu paštu administracija@paneveziomuziejus.lt. Dokumentų originalai pateikiami dokumentų pateikimo dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui konkurso dieną.

Telefonas pasiteiravimui (8 45) 46 23 31.

Istorijos skyriaus vedėjo darbo užmokesčio koeficientas – 16,2 BMA.

Pretendentų atrankos būdas - žodžiu (pokalbis) vyks 2016 m. gegužės 30 d. 11 val. direktoriaus kabinete.

Atgal