Periodikos rinkinys

 

Periodikos rinkinyje saugoma per 4500 laikraščių ir žurnalų leistų Brazilijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Kanadoje, JAV, Vokietijoje ir kitose valstybėse nuo XIX a. pr. iki šių dienų lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų, esperanto ir kitomis kalbomis. Taip pat nemažai saugoma ir atskirų leidinių komplektų, ir nepilnų komplektų. Ypač fondas praturtėjo 1990 metais, kai kraštotyrininkas Pranas Tamošiūnas muziejui padovanojo 590 leidinių.

 

Seniausias eksponatas – tai 1818 metų Vilniuje leisto Vilniaus universiteto mokslinio žurnalo „Dziennik Wilenski“ komplektas, leistas lenkų kalba. Periodikos fonde nemažai yra laikraščių ir žurnalų, leistų Panevėžio mieste: pirmojo Panevėžyje leisto lietuviško žurnalo „Meilės keliais“ trečias numeris, taip pat „Skautų žodis“, „Senolių takais“, „Rinkimų verpetai“, „Mūsų šauklys“, 1941 metų „Panevėžio tiesos“ atskiri numeriai. Fonde yra „Panevėžio garso“ 1936–1939 metų atskiri numeriai. Muziejuje saugomi ir keletas reto leidinio „Išlaisvintas panevėžietis“ 1941 m. numerių.

 

Rinkinyje saugoma XIX a. pab.– XX a. pr. leistų laikraščių „Szviesa“, „Varpas“, „Tėvynės sargas“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ atskiri numeriai; unikalūs ir šapirografuoti Panevėžyje išleisti leidinėliai, kuriuos leido Panevėžyje ir apskrityje įvairios organizacijos: „Palaukių savaitraštis“ (1922 m. Nr. 3, 4), Lietuvos moksleivių katalikiško jaunimo sąjungos „Vytis” Panevėžio Vyčių draugovės neperiodinis laikraštėlis (1932 m. kovo 13 d.) ir kiti leidiniai. Rinkinys kasmet pasipildo naujais leidiniais.